Over Ons

Het dierenopvangtehuis (asiel) is er in de eerste plaats om zwerfhonden en zwerfkatten op te vangen uit de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. De zwerfdieren worden gebracht door particulieren, de politie, de dierenartsen of de dierenambulance. In de tijd dat een zwerfdier in het asiel verblijft krijgt het onder meer:

  • goede voeding en verzorging
  • een warm en veilig onderkomen
  • medische verzorging (door een aan het asiel verbonden dierenarts)

Wanneer een zwerfdier binnenkomt, wordt er zoveel mogelijk aan gedaan om de eigenaar op te sporen. Als het dier gechipt is, wordt het nummer nagevraagd bij de instantie die het nummer heeft geregistreerd. In het algemeen kan de eigenaar dan snel achterhaald worden. Alle dieren worden aangemeld bij AMIVEDI, regio Bommelerwaard en we proberen op alle mogelijke manieren de eigenaar op te sporen.

Naast het opvangen van zwerfhonden en katten vangen wij ook honden en katten op die niet meer gewenst zijn of niet meer bij hun baasje kunnen blijven. Voor deze afstandsdieren zoeken wij dan een nieuw baasje.Financiële steun
Zoals u zult begrijpen is er veel geld nodig om het asiel draaiende te houden.
Het asiel is voor een belangrijk deel afhankelijk van giften en donaties. Giften zijn daarom meer dan welkom op rekeningnummer NL31RABO 03743.42.091 van de Rabobank t.n.v. Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard. Zonder deze donaties kan het asiel niet bestaan.

Schenken

Meer informatie over schenken en nalaten vindt u onder "financiële steun"

Specifieke vragen honden- of kattengedrag
Soms krijgen wij specifieke vragen over honden- of kattengedrag. Als we deze vragen niet zelf kunnen beantwoorden dan sturen wij u door naar een honden- kattengedragstherapeut. 

Het asiel bezoeken
Wilt u ons asiel bezoeken dan kan dat van dinsdag t/m vrijdag van 13.30 uur tot 15.30 uur, en op zaterdag van 11.00 tot 15.30 uur. Op maandag en zondag zijn wij gesloten. Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om een afspraak te maken.

U kunt ons bellen van maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 16:00 uur. Op zondag zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Mochten wij de telefoon niet opnemen probeert u het dan later nogmaals. Wij luisteren geen voicemail af.

Als u ons wilt mailen dan kan dat naar info@dierenasiel-bommelerwaard.nl

Stichting Dierenopvangtehuis “De Bommelerwaard”
Fiscaal nummer (RSIN): 008707959
Steenweg 8, 5314 LE Bruchem
Tel nr: 0418 643129

Missie

De lange termijn missie zoals geformuleerd door het bestuur luidt als volgt: Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard  wil een waardevol opvangtehuis zijn voor zwerf- en afstandsdieren en de crisisopvang. Daarbij is het welzijn van het grootste belang. Het richt zich op resocialisatie van het dier, educatie van de mens en preventie van dierenleed in het werkgebied. Plannen en acties zullen alleen worden uitgevoerd dan wel aangenomen indien deze de missie ondersteunen. Het primaire proces bestaat uit het opvangen van zwerf- en afstandsdieren en de crisisopvang.

 

Statuten

In de statuten is de navolgende tekst opgenomen:

De stichting heeft ten doel “het exploiteren en in stand houden van een dierentehuis in de Bommelerwaard”.

De stichting tracht voormeld doel te bereiken door;

•             de oprichting en instandhouding van een dierentehuis;

•             het onderbrengen en verzorgen van zwerfdieren;

•             het verschaffen van pension aan dieren;

•             het medewerken met andere instellingen die hetzelfde doel  beogen;

•             het bijeenbrengen van de daarvoor benodigde (geld) middelen.

 

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat het dierenopvangtehuis aan alle honden en katten uit de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel die hulp nodig hebben, onderdak wil bieden. Dit geldt voor dieren waarvan de eigenaar onbekend is, ook als die dieren verzorging nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld ziek of gewond zijn. Daarnaast wordt er opvang geboden voor dieren waarvan de eigenaar bewust afstand wil doen.

Voor alle dieren die aan onze zorg zijn toevertrouwd en waarvan geen eigenaar bekend is,  wordt gestreefd naar herstel en het vinden van een nieuwe eigenaar. Tot die tijd blijven de dieren in het asiel en worden ze verzorgd.

Waar het vroeger meer leek te gaan om dieren tijdens de opvang in leven te houden, is het tegenwoordig van belang een dierwaardig leven te geven en een liefdevolle verzorging te bieden.

Als non-profit organisatie heeft Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard geen winstoogmerk, er zijn echter inkomsten nodig. De kosten nemen toe en de voorheen vanzelfsprekende bijdragen vanuit overheidsinstanties staan onder druk. Het genereren van eigen inkomsten krijgt een steeds belangrijkere rol. Deze eigen inkomsten kunnen voortkomen uit acties en bijdragen van "klanten" aan de gemaakte kosten.

 

Ook de sociaal-maatschappelijke component heeft een steeds belangrijkere rol gekregen. Het bestuur ziet het belang in van de bijdrage van Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard aan de maatschappij, en wil daar naar handelen. Bovendien is er in de huidige tijd, waarin social media en internet vanzelfsprekend zijn geworden, een belangrijke taak weggelegd op het gebied van communicatie en marketing, mede met het oog op het genereren van (nieuwe) inkomsten.

Tot de hedendaagse, hiervoor genoemde, kerntaken van het dierenopvangtehuis zijn daarom enkele gelieerde subtaken toegevoegd:

 •            een duurzame huisvesting voor tijdelijke opvang van zwerf- en afstandsdieren;

•             dieren socialiseren en ze een nieuwe thuis bezorgen;

•             het verzorgen van onderdak aan huisdieren;

•             educatie en voorlichting;

•             sociaal-maatschappelijke functie (sociale werkplaats, stages);

•             goed werkgeverschap en vrijwilligersbeleid;

•             gezonde financiële situatie;

•             tevreden klanten.

 

Bestuur en beloningsbeleid

Het hedendaagse bestuur bestaat uit:

- Irene Augusteijn (voorzitter)

- Guido van Dieten (vice-voorzitter)

- Deborah Snoeren (secretaris)

- Bert de Jong (penningmeester)

Jaarlijks ontvangen alle bestuursleden een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van €1.700,00 voor structurele inzet en activiteiten ten behoeve van de stichting. Ieder bestuurslid schenkt deze aan de stichting. Overeengekomen wordt jaarlijks dat beide wederzijds toegezegde betalingen tegen elkaar wegvallen waardoor er geen daadwerkelijke bedragen middel bankoverschrijvingen hoeven plaats te vinden.

Beheer

Gabriella van Lieshout ( assistent beheerder)

Hetti Bouman ( assistent beheerder)


Privacyverklaring

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard, gevestigd aan de Steenweg 8, 5314 LE te Bruchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoongegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard

Steenweg 8

5314 LE Bruchem

Tel.: 0418-643129

Website: www.dierenasiel-bommelerwaard.nl

Email: info@dierenasiel-bommelerwaard.nl

Persoongegevens die wij verwerken

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoongegevens die wij verwerken;

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • (Mobiel) telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonlijke gegevens verwerken

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

  • De uitvoering van transacties en diensten;
  • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
  • Het opstellen van contracten en overeenkomsten.

Bewaartermijnen

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijke technieken, die worden gebruikt

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard en heeft u het recht op gegegvensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken, in een computerbestand, naar u of een andere (door u genoemde) partij, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dierenasiel-bommelerwaard.nl.

Om er zeker van te zijn dan het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voeren aan uw verzoek. Maak in deze kopie uw pasfoto, de nummers onderaan uw paspoort (MRZ), paspoortnummer en Burgerservicenummer onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard reageert zo spoedig mogelijk, dan wel binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit kan via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

 

 

www.dier.nu pup_kitten
ANBI-website @asielbruchem Facebook - Dierenasiel de Bommelerwaard